Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Marielle van Duijnhoven Lifecoach

laatste update: 1 juli 2022

Algemene voorwaarden Marielle van Duijnhoven Lifecoach

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren
van producten en diensten door Marielle van Duijnhoven Lifecoach en diens
partnerbedrijven The Sensitive Way en Marielle Speelt. Standaardvoorwaarden
gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze door Marielle van Duijnhoven
Lifecoach schriftelijk zijn aanvaard.

2. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Opdrachtnemer : Marielle vanDuijnhoven Lifecoach;
– De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht
heeft verstrekt tot het verrichten van diensten ;
– De opdracht: iedere overeenkomst van opdrachtnemer tot het leveren van producten
en diensten aan opdrachtgever;
– De offerte: een schriftelijke aanbieding van opdrachtnemer voor te leveren producten
en diensten, gespecificeerd naar inhoud, levertijd, prijs en andere condities.
– Coachee: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het
gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

3. Grondslag offertes
Opdrachtnemer is in alle gevallen eerst gebonden nadat zij een opdracht of een afspraak
schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Mondelinge toezeggingen
verbinden opdrachtnemer slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd. De
opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven,
tenzij de opdrachtgever daartegen binnen 48 uur schriftelijk heeft geprotesteerd.
Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is
verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle essentiële informatie voor
de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door haar
te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een
inspanningsverplichting. Als binnen de termijn van een maand de offerte niet
geaccepteerd is, vervalt de offerte.

4. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema – zoals
vermeld in de offerte – te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever alle documenten,
informatie en gegevens die Opdrachtnemer nodig heeft op de daartoe door haar
aangegeven tijdstippen. Opdrachtnemer zal uiteindelijk bepalen of zij over alle benodigde
informatie beschikt voor de uitvoering van de opdracht. Verder moet Opdrachtnemer
kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij haar werkzaamheden betrokken
medewerkers van de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan derden bij
de uitvoering van de opdracht te betrekken, anders dan met schriftelijke instemming van
Opdrachtnemer. Als opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn
locatie de adviseur(s) kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting, e-mail en
desgewenst een fax- en/of datanetaansluiting.

5. Geheimhouding
Opdrachtnemer is behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe
bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens,
verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in
het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze
verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door hem bij een opdracht
worden ingeschakeld.

5 a. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen
opdrachtnemer en coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.
Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling
doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de coachee hiervoor
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Indien opdrachtgever terugkoppeling of
bijstellen van de opdracht wenst, zal dit in een driegesprek tussen opdrachtgever,
coachee en opdrachtnemer geschieden.

5 b. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie en
gegevens van elkaar jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle
mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de
opdrachtgever en coachee. De opdrachtgever zal zonder toestemming van
opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van opdrachtnemer,
haar werkwijze en dergelijke, danwel haar rapportage ter beschikking stellen.

6. Inschakeling van derden
Het staat Opdrachtnemer steeds vrij derden in te schakelen voor het verrichten van een
gedeelte van de overeengekomen werkzaamheden.

7. Prijzen en prijswijziging
Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door Opdrachtnemer opgegeven prijzen
exclusief BTW, alsmede exclusief verblijfkosten, drukwerkkosten, kosten voor
noodzakelijk ondersteuningsmateriaal en andere opdrachtgebonden kosten. De te
berekenen BTW en de in de vorige zin genoemde kosten kunnen afzonderlijk door
Opdrachtnemer in rekening worden gebracht. In de offerte wordt, afhankelijk van het
project, door Opdrachtnemer danwel een vaste prijs opgegeven, danwel een opgave van
het geschatte aantal uren en het uur en/of dagdeeltarief, alsmede de te maken kosten.
Een aldus geschat aantal uren is gebaseerd op een globale verwachting ten aanzien van
de aan het project te besteden tijd. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de
overeengekomen prijs te verhogen, tot aan de dag waarop de levering moet
plaatsvinden, ingeval van stijging van de kosten van door haar ingeschakelde derden,
indien de kosten van ingeschakelde derden en eventueel ingehuurde producten of
locaties stijgen. Indien een prijsverhoging, zoals in de vorige zin bedoeld, plaatsvindt
binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging meer
bedraagt dan vijf procent, is de opdrachtgever gerechtigd binnen zeven dagen na
kennisgeving van de prijsverhoging de overeenkomst per aangetekende brief te
ontbinden.

8. Betalingsvoorwaarden
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen steeds
plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, of indien daarvoor een ander
tijdstip is aangegeven voor dat tijdstip, zonder aftrek of verrekening en zonder
opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Opdrachtnemer,
onverminderd het eventuele recht van opdrachtgever op schadevergoeding ter zake.
Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder
enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldatum is Opdrachtnemer steeds
gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege
blijft, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te
schorten. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan
Opdrachtnemer alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van
incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van
deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten
overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste vijftien procent
van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

9. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt nu vooralsdan dat de tijdsplanning van de opdracht alsmede
de tarieven en andere kostenvergoedingen kunnen worden beïnvloed indien partijen
tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en/of omvang van de opdracht en/of de
daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien zo’n
aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de
opdrachtgever worden bevestigd. Indien de tijdsplanning van de opdracht alsmede de
tarieven en andere kostenvergoedingen worden beïnvloed door enkel toedoen van de
opdrachtgever danwel de beïnvloeding daarvan gelegen is in omstandigheden die voor
risico van de opdrachtgever komen, aanvaardt de opdrachtgever nu vooralsdan dat de
daarmee eventueel gepaard gaande (extra) kosten voor zijn rekening komen.

10. Termijnen
Opgave van de leveringstermijnen wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal
nimmer een fatale datum zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bedongen. Een
leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in de vorige zin, eerst in nadat voor de
uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van Opdrachtnemer zijn, alsmede indien
(gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van Opdrachtnemer
is. In geval van niet tijdige levering of nakoming dient de opdrachtgever Opdrachtnemer
schriftelijk aan te manen, waarbij aan Opdrachtnemer alsnog een redelijke verlenging
van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst indien deze termijn wordt overschreden,
is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nog geen
levering heeft plaatsgevonden, zonder dat Opdrachtnemer overigens in dat geval tot
schadevergoeding gehouden is.

Opdrachtgever of coachee dienen zich voor afzonderlijke (coach-) afspraken
uiterlijk 24 uur van te voren bij opdrachtnemer af te melden. Afspraken op
maandag dienen uiterlijk de vrijdag ervoor afgezegd te worden. Indien dit niet
gebeurt brengt opdrachtnemer de betreffende coachuren en eventuele overige
kosten, zoals bijvoorbeeld huur, in rekening bij opdrachtgever.

11. Auteursrecht en eigendom
Het auteursrecht op rapporten, voorstellen, brochures, bedrijfsuitgaven, huisstijlen en
andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer berusten
uitsluitend bij Opdrachtnemer.
De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik in zijn
organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Modellen, technieken,
programma’s, cursusmaterialen en overige hulpmiddelen – waaronder ook software – die
zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies zijn opgenomen, zijn en
blijven het eigendom van Opdrachtnemer. Openbaarmaking hiervan kan derhalve alleen
geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
Ingeval van (tussentijdse) beëindiging van de opdracht, blijft het voorgaande van kracht.
Het is aan opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen
aan een door hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijn model, programma,
ontwerp enzovoort, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

12. Overmacht
Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, haar adviseur,
coach, trainer of derden ontslaat opdrachtnemer van het nakomen van de
overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de
opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en
interesten kan doen gelden. In geval van overmacht zal Opdrachtnemer daarvan
onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst
van deze mededeling gedurende acht dagen de tijd de opdracht schriftelijk te annuleren,
echter onder de verplichting om van Opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden
het uitgevoerde gedeelte van de opdracht en de door Opdrachtnemer gemaakte
(on)kosten.

13. Opschorting en ontbinding
Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder
gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zij van mening is dat
de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en
eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk
aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
Opdrachtnemer mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts
gebruikmaken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed
onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet
kan worden gevergd. Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de
facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder
voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking
zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, mogen deze in
rekening worden gebracht.
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, is de
opdrachtgever verplicht aan Opdrachtnemer het volledig geoffreerde bedrag te betalen.
Ingeval één van beide partijen in verzuim is of op andere wijze tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen danwel in staat van faillissement geraakt, surséance
van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de
opdracht zonder schriftelijke ingebrekestelling met onmiddellijke ingang door schriftelijke
mededeling daartoe te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van alle rechten.

14. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige
schade anders dan die voortkomend uit tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht,
en dan uitsluitend voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door
opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het
uitbrengen van adviezen c.q. het uitvoeren van onderzoek in het kader van de betrokken
opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag
dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij
duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes
maanden. In geen geval zal de hier bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan
9.000 euro. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen
binnen een maand na het constateren van de schade, doch in ieder geval binnen een jaar
na beëindiging van de opdracht bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan
de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de
mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een
derde danwel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen. Opdrachtnemer zal nimmer
aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van a. onjuiste en/of onvolledige en/of
niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever, of b. iedere tekortkoming
van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het
verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien
de hier bedoelde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens
opdrachtnemer zal opdrachtgever opdrachtnemer hiervan vrijwaren. Opdrachtnemer is
nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

15. Applicatiegebruik van online producten, diensten en leermiddelen
15.1 Opdrachtnemer draagt zorg voor de beschikbaarheid van de server en netwerk,
overeenkomstig het overeengekomen service level waarbij zij zich inspant om zo
optimaal mogelijk aan dit service level te voldoen. Opdrachtnemer aanvaardt echter geen
enkele aansprakelijkheid als dit level op enig moment niet gerealiseerd kan worden.
15.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van
storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.
15.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie en/of de beschikbaar gestelde
schijfruimte te gebruiken voor:
a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de
Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code Commissie;
b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of
het omgevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht
met dezelfde inhoud (spammen);
c. het inbreuk plegen op de auteursrechtelijke beschermde werken of anderszins
handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of
geluidmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet
of intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven
door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel
door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
g. het afsplitsen van (computer) processoren die na het verbreken van de (online)
verbinding met opdrachtnemer blijven lopen binnen Opdrachtnemer of het internet.
h. het verspreiden van computervirussen.
15.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie te gebruiken voor erotisch,
pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, illegale MP3 en hiermee
vergelijkbaar materiaal.
15.5 Opdrachtnemer is in onderstaande gevallen gerechtigd de toegang van
opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren en zijn gegevens van de
server te verwijderen, zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan
doen gelden en met de gehoudenheid aan opdrachtnemer alle schade ten gevolge van de
overtreding door opdrachtnemer of door derden geleden te vergoeden;
a. indien opdrachtgever zich het gestelde in de artikelen overtreedt of indien er een
ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
b. Indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of dreigt te worden
van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van de server van Opdrachtnemer;
c. Indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens
heeft opgegeven;
d. Indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is
aangegaan;
e. Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.
15.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan de toegangsgegevens van de applicatie aan
derden te verstrekken of de applicatie op andere wijze door derden te laten gebruiken.
15.7 Opdrachtnemer draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de
server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van
gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
15.8 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicatie
(tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit
benodigd is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de
applicatie.
15.9 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de applicatie geeft opdrachtgever nimmer het
recht op enige terugbetaling van de overeengekomen gebruikskosten van de applicatie.

16. Aansprakelijkheid online programma’s
16.1 Opdrachtnemer draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook
genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of
grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van
het bedrag van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden of leveringen of
een evenredig deel daarvan.
16.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten
gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.
16.3 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele
aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het
internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de
aangeleverde informatiedragers, gegevens of soft ware zelf op aanwezigheid van virussen
te testen.
16.4 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te stellen voor en te
vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen
opdrachtnemer instellen inzake van schade ontstaan door of met het geleverde.
16.5 Opdrachtnemer verplicht zich de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
gegevens, bescheiden e.d. vertrouwelijk te behandelen als een goed huisvader te
bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand,
diefstal of breuk, e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.
16.6 Opdrachtnemer gaat zorgvuldig om met de door de opdrachtgever verstrekte naam,
adres en emailgegevens en gebruikt deze nimmer voor andere doeleinden dan
omschreven in het aanbod noch verstrekt zij deze gegevens aan derden.
16.7 Adviezen worden door opdrachtnemer naar beste weten en geheel te goeder trouw
verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct
of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

17. Eigendomsrecht en copyright online producten en diensten
17.1 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde of ter beschikking gestelde ideeën,
werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. slechts aan te wenden voor eigen
gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, aan
derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of
nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.
17.2 Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en
copyright met betrekking tot de van opdrachtnemer afkomstige of door opdrachtnemer
gebruikte ideeën, werkwijze, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. worden en blijven
zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend
onvervreemdbaar eigendom van opdrachtnemer, een en ander ongeacht het aandeel in
de totstandkoming van de ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d.
van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten
–openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder inbegrepen – is zowel tijdens
als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan opdrachtnemer
voorbehouden.
17.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering de ideeën, werkwijzen, teksten,
cursusmateriaal, adviezen e.d. van opdrachtnemer te wijzigen, te herhalen of te
vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, zonder de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan aan een
dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke
vergoeding inbegrepen.
17.4 Opdrachtnemer heeft – tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen – het recht om tijdens een opdracht opgedane kennis en vervaardigd
(nieuw) cursusmateriaal opnieuw voor andere opdrachtgevers te gebruiken, zonder
hiervoor op enigerlei wijze een vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd te zijn.
17.5 Opdrachtnemer heeft voor promotionele doeleinden het recht van door haar
uitgevoerde projecten een beschrijving te maken en deze te verveelvoudigen en
openbaar te maken.

18. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing. Indien door of naar aanleiding van de opdracht een
geschil rijst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, dan zullen partijen trachten dit
geschil in der minne te schikken. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil
gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of
bemiddeling. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks aan de wederpartij
kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp
van geschil is. Indien het geschil niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan
de bevoegde burgerlijke rechter. Bij geconstateerde afwijkingen van geleverde producten
zal de opdrachtgever binnen 14 dagen, nadat deze het gebrek heeft geconstateerd of
redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk reclameren bij het bureau. Reclame
geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te
schorten. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de
vestigingsplaats van opdrachtnemer. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst
nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, zullen de overige bepalingen van deze
overeenkomst van kracht blijven.

Uden, 2 augustus 2022